Сүүлийн үеийн дотоож ийм болсон байх юм. Учир мэдэх нэгэн нь уг дотоожийг 9 ам.доллараар худалдан авч байгаа аж.