Хэрвээ уншигч та 1990-ээд онд хүүхэд байсан бол энэхүү мэдээг ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл 1990-ээд онд эдгээр бэлэг жинхэнэ супер бэлгэнд тооцогдохоор байв.