2022 оны 8 сарын 29-ний өдөр Сэлэнгэ аймаг дахь Хорих .... ангид хоригдож байхдаа оргон зайлсан этгээдийг Цагдаагийн байгууллагаас эрэн сурвалжилж байна.