Гадаад эмчилгээний зардалд санхүүгийн дэмжлэг авахыг хүсвэл та дараах материалыг бүрдүүлж, ЭМЯ-д хүргүүлнэ. Үүнд:

1. Өргөдөл

2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатараар баталгаажуулсан байх/

3. Хүүхэд бол төрсний гэрчилгээний хуулбар / нотариатараар баталгаажуулсан байх/

4. Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт / эх хувь/

5. Өрхийн эмнэлгийн тодорхойлолт /эх хувь/

6. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, сүүлийн 5 жилд даатгал төлсөн байх /нотариатараар баталгаажуулсан байх/

7. Гадаад оронд эмчлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болохыг тодорхойлсон улсын төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төвийн “Эмнэлгийн дүгнэлт”, хурлын тэмдэглэл /эх хувь/

8. Ажиллаж байгаа иргэн бол тухайн албан газраас зардал аваагүйг нотолсон баримт /эх хувь/

9. Гадаад оронд хүлээн авч эмчилгээ хийлгэсэн эмнэлгийн дүгнэлт, онош, эмчилгээний явц, төлбөр төлсөн баримт / монгол хэл дээр орчуулж, нотариатараар баталгаажуулсан эх хувь байх/

10. Зардлын эх үүсвэрийг хэрхэн бүрдүүлсэн тухай мэдээлэл зэрэг болно.

 

“Гадаад орны эмнэлэгт илгээн эмчлүүлэх өвчний жагсаалт”

Монгол

Орос

Англи

I

Мэдрэлийн мэс засал

Нейрохирургия

Neurosurgery

1.

Тархины суурь хэсэг ба багана бүтцийн хавдрууд

Опухоли базальной и стволовой части головного мозга

Brain basal part and brainstem tumors

2.

Тархины суурь ясны хавдар

Опухоль основной кости

Skull basilar bone tumor

3.

Тархины 3 дугаар ховдлын хавдар

Опухоль третьего желудочка головного мозга

Brain third ventricle tumor

4.

Дунд тархи ба багана бүтцийн байрлалтай мальформац

Мальформация локализованная всреднем мозге и в стволовой части

Midbrain and brainstem malformations

5.

Гурвалсан мэдрэлийн төгс хагалгаа

Радикальная операция тройничного нерва

Radical surgical treatment of the trifacial nerve

6.

Гамма туяа эмчилгээ

Лечение Гамма облучением

Gamma ray therapy

II

Чих хамар хоолой судлал

Отоларингология

Otorhinolaryngology

7.

Сонсголын мэдрэлийн хавдар

Опухоль слухового нерва

Acoustic neuroma

8.

Меньерийн өвчний хүнд хэлбэр

Тяжёлая форма болезни Меньера

Severe form of the meniere is diseases

9.

Вегенерийн өвчний хүнд хэлбэр

Тяжёлая форма болезни Вегенера

Severeform of the Vegener s disease

III

Нүд судлал

Офтальмалогия

Ophtalmology

10.

Шилэрцэрийн өөрчлөлттэй торлогийн цус харвалт

Ретинальное кровоизлияние с изменением стекловидного тела

Retinal hemorrhage of the vitreous body with deformation

11.

Торон бүрхүүлийн хүнд хэлбэрийн хууралт

Тяжелая форма отслойки сетчатки

Severe from the amotio retinae

12.

Нүдний хорт хавдар

Ретинобластома

Retinoblastoma

IV

Уушги судлал

Пульмонология

Pulmonologia

13.

Уушгины төрмөл эмгэг

Врождённые патология легких

Congenital disorders of lungs

V

Мэдрэл судлал

Неврология

Neurology

14.

Нугас ба нугасны ёзоор дарагдалтын мэс засал

Хирургическое лечение дискогеных компрессии спинного мозга и спинальных корешков

Surgical treatment of the spinal cord and root compressions

15.

Тархины том судасны бөглөрөлтийн реконструктив эмчилгээ

Реконструктивное хирургическое вмещательство магистральных сосудов мозга

Reconstructive surgical treatment of occlusions of the carotid and ventricul arteries

VI

Хавдар судлал

Онкология

Oncology

12. 16

Нөхөн сэргээх мэс засал эмчилгээ

Реконструктивное хирургическое вмещательство

Reconstructive-plastic surgical treatment

13. 17

Нойр булчирхайн толгойн хэсгийн өмөн

Злокачественная опухоль головной части поджелудочной железы

Cancer of the head of pancreas

VII

Цус, булчирхай судлал

Гематология и эндокринология

Heamatology and Endocrinology

14. 18

Ясны чөмөг суулгах

Трансплантация костного мозга

Bone marrow transplantation

VIII

Зүрх, судасны мэс засал

Кардиоваскулярная хирургия

Cardiovasculiral surgery

19.

Зүрхний титэм судасны бүтцийн нарийсал

Морфологическое сужение коронарного сосуда сердца

Morphological stenosis of the coronary artery

20.

Вольф-Паркинсон- Уайтын хам шинж

Синдром Вольфа-Парк

инсона-Уайта

Wolf-Parkhinson-White syndrome

21.

Гол судасны коарктаци

Коарктация аорты

Aortic coarctation

22.

Зүрхний том судаснуудын гаж байрлал

Транспозиция больших сосудов сердца

Transposition of the heart great vessels

23.

Гол судасны хүнд хэлбрийн цүлхэнгүүд

Тяжелая форма аневризма аорты

Severe forms of the aortic aneurism

IX

Ерөнхий мэс засал

Общая хирургия

General surgery

24.

Элэг шилжүүлэн суулгах, нөхөн сэргээх

Трансплантация и реконструкция печени

Transplantation and reconstruction of liver

X

Гэмтэл согог судлал

Травматология и ортопедия

Traumatology and orthopedics

25.

Төрмөл яс хэврэгшил

Врожденная остеомаляция

Congenital osteomalacia

26.

Хүзүүний яс гэмтэж, нугас дарагдсанаас үүдэлтэй мөчдийн саажилт

Парез конечностей вследсвие травмы шеи и сдавления спинного мозга

Paralysis due to cervix trauma and spinal cord compression