Нийгмийн даатгалын албыг мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчнээр бэхжүүлэх, нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.5-д заасны дагуу НДҮЗ-ын 2010 оны 06 дугаар тогтоолоор “Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудыг орон сууцаар хангах, нөхцөл сайжруулах мөнгөн тэтгэлэг олгох журам”-ыг баталж, 2013 оны 19 дүгээр тогтоолоор “Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудад орон сууцны мөнгөн тэтгэлэг олгох журам”-ыг шинэчлэн баталсан.

2012-2015 онд нийгмийн даатгалын байгууллагын 110 ажилтанд 650.8 сая төгрөгийн орон сууцны мөнгөн тэтгэлэг олгосон бөгөөд дээрх журмуудыг шалгуур болгон үзэхэд дараах зөрчлүүд илэрчээ.

Нийгмийн даатгалын байгууллагын 4 ажилтанд 21.8 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгосон боловч “Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудыг орон сууцаар хангах, нөхцөл сайжруулах мөнгөн тэтгэлэг олгох журам”-ын 2.1.5-д “тэтгэлэг авснаас хойш 3-5 жил нийгмийн даатгалын байгууллагад ажиллах талаар үүрэг хүлээнэ” гэж заасныг хэрэгжүүлээгүй. Тухайлбал,

  • Говь-Сүмбэр аймгийн НДХ-ийн даргаар ажиллаж байсан Д.Гансүхэд 2012 оны Б/286 дугаар тушаалаар 3.8 сая төгрөгийн орон сууцны нөхцөл сайжруулсан тэтгэлэг олгосон боловч 2012 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр ажлаас чөлөөлөгдсөн;
  • Сүхбаатар аймгийн НДХ-ийн сумын байцаагч Ю.Цэцэгмаа 2014 оны Б/129 тоот тушаалаар 6.0 төгрөгийн орон сууцны тэтгэлэг авсан боловч 2014 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр ажлаас чөлөөлөгдсөн;
  • Сэлэнгэ аймгийн НДХ-ийн байцаагч Я.Мөрөн 2014 оны Б/124 тоот тушаалаар 6.0 сая төгрөгийн орон сууцны тэтгэлэг авсан боловч 2015 оны 01 дүгээр сард ажлаас чөлөөлөгдсөн;
  • НДЕГ-ын даргын 2014 оны Б/125 дугаар тушаалаар тус бүр 6.0 сая төгрөгийн орон сууцны тэтгэлэг авсан ч Төв аймгийн Сэргэлэн сумын байцаагч А.Мандах 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр ажлаас чөлөөлөгдсөн.

НДҮЗ-ийн 2013 оны 19 дүгээр тогтоолоор “Нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудад орон сууцны мөнгөн тэтгэлэг олгох журам”-ын 2.1.3-д “ажилтан өөрөө орон сууцны мөнгөн тэтгэлэгт хамрагдахыг хүсэж өргөдөл гаргаж, ажилласан жилээр нь өргөдлийн дараалалд бүртгэсэн байх” гэж заасныг зөрчин 2 албан хаагчид 12.0 сая төгрөгийн мөнгөн тэтгэлэг олгосон.

  • Архангай аймгийн НДХ-ийн даргаар ажиллаж байсан Б.Батцэцэг 2013 оны 06 дугаар сард ажилд орж, НДЕГ-ын даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/414 дүгээр тушаалаар 6.0 сая төгрөгийн орон сууцны тэтгэлэг олгохоор шийдвэрлэсэн;
  • Хэнтий аймгийн НДХ-ийн даргаар ажиллаж байсан Д.Өнөрцэцэг 2013 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр ажилд томилогдсон боловч НДЕГ-ын даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн Б/437 дугаар тушаалаар 6.0 сая төгрөгийн орон сууцны тэтгэлэг олгохоор шийдвэрлэсэн.

Нийгмийн даатгалын албыг мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчнээр бэхжүүлэх, нийгмийн даатгалын байгууллагын ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах, урамшуулах зорилгоор батлагдсан журмыг зөрчин энэ байгууллагад ажилладаггүй 3 хүнд нийт 18.0 сая төгрөгийн орон сууцны нөхцөл сайжруулах мөнгөн тэтгэлэг олгосон байна.

  • НДЕГ-ын даргын 2013 оны Б/368 дугаар “Орон сууцны нөхцөл сайжруулах мөнгөн тэтгэлэг олгох тухай” тушаалаар Баянгол дүүргийн НДХ-ийн байцаагч Э.Энхзаяад 6.0 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгосон гэх боловч Э.Энхзаяа нь ажиллаж байсан нь нотлогдохгүй байна.
  • Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Нийгмийн даатгалын албаны дарга О.Золзаяад НДЕГ-ын даргын 2014 оны Б/30 дугаар тушаалаар 6.0 сая төгрөг, Нийгмийн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулах газрын ЭМД-ын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Ренчинхандад 2014 оны Б/128 дугаар тушаалаар 6.0 сая төгрөг тус тус олгосон байна.

Энэ бол Нийгмийн даатгалын сангийн олон алдаа зөрчлийн нэг. Бид Нийгмийн даатгалын сангаас илэрсэн зөрчлүүдийг хүргэсээр байх болно.