Нийслэлийн Боловсролын Газраас нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хамран сургах тойргийг баталсан.

Энэхүү батлагдсан хамран сургах тойргийн дагуу нэгдүгээр ангид элсэн орох суралцагчдын элсэлтийг зохион байгуулах ажлыг эхлүүлсэн.