Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн олголтын хуваарийг ХХҮЕГ-аас гаргажээ. 

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж 6-р сарын 20-нд олгогдох бол нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмж 6-р сарын 15,26-ны өдөр иргэдэд олгоно.