Хоол идэхэд үзэмж чухал шүү дээ. Тэгвэл үзэмжтэй хоол идэхэд таваглалт чухал ажээ.