Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ  сурталчилж байгаа бол санаа авахаар мэдрэмжтэй сурталчилгааны санаануудаас хүргэж байна.