Японд эмэгтэйчүүдийн хүчирхийлэлээс хамгаалах тусгай зориулалтын хэрэгсэл байдаг аж. Доорх зургаас харвал тусгай зориулалтын хэрэгсэл нь хүчирхийлэгч этгээдийн нууц эрхтнийг нэлээд хашраах бололтой.