"Дэлхийн эмч нарын өдөр" өнөөдөр тохиож байна.  Манай улсад одоогийн байдлаар 13,983 их эмч эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгааг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс мэдээллээ.

Үүний отроос

  • Докторын зэрэгтэй -18%
  • Магистрын зэрэгтэй 1.6%
  • Ахлах зэрэгтэй 13%
  • Тэргүүлэх зэрэгтэй- 9.4%
  • Зөвлөх зэрэгтэй 2.4%

Нийт их эмч нарын 10,761 нь эмэгтэй, 3,222 нь эрэгтэй байна. 

Их эмч, мэргэшлийн төрлөөр нь харвал шүдний эмч 1,833 буюу хамгийн их бол настны эмч 25 буюу хамгийн цөөн байгаа аж.